Twitter icon Instagram icon YouTube icon
  Back to artists

Sandro Chia

(Italian, b. 1946)