Twitter icon Instagram icon YouTube icon
  Back to artists

Giacomo Balla

(Italian, 1871-1958)